Home » 2015 » February » 5 » Вл. Топалов
2:12 PM
Вл. Топалов

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ОТНОСНО: Необходимостта от удължаване на нормативно установеният срок в § 4 от Кодексa за социално осигуряване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Като държавници, поставени по силата на Народната воля на най – високо държавно ниво, се обръщаме към Вас със следното обръщение и призив, като Ви молим да вземете предвид нашите съображения:

Пенсиите са вид материални обезпечения. Те са периодични плащания, които заместват загубеното възнаграждение или доход от трудова дейност на осигуреното лице. Идейната основа на пенсиите се корени във възможността всяко пенсионирано лице да получава определен, полагащ му се доход, като законодателят държи сметка и за вида на полагания през годините труд, интензитета на полаганата работа, както и вредните последици, които са настъпили за здравето на работника от нея. Едновременно с това, видът на полагания труд е предпоставка и предполага видовете категории труд.

Така, в първа и втора категория са включени професиите, които се характеризират с полагане на труд в изключително неблагоприятни условия, застрашаващи техния живот и здраве, свързани  с реален риск от получаване на професионално заболяване или възникване на трудова злополука, както и придобиване на временна или постоянна нетрудоспособност.

Не случайно, сред първите изброени в Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране професии се явяват тези категории лица, полагащи труд „под земята“. Това всъщност е миньорския труд. Безспорно, това е и една от предвидените професии, при които рискът за живота и здравето на миньорите са обусловените от реалните възможности за множество аварии, събития от извънреден и инцидентен характер, които събития са външни за човешката воля и настъпват въпреки нея. Освен, че всичко изброено до тук води до тежки психически натоварвания, в и без това тежкия ежедневен физически труд, същото има и голямо социално значение с оглед обстоятелството, че от положения труд зависи издръжката и прехраната на членовете на семейството на тази категория лица.

Не може да се пренебрегне и обстоятелството, че през годините лицата, работещи в качеството си на „миньори“, са избирали полагането на този тежък физически труд, единствено и само с оглед териториалната си принадлежност. Във всички случаи, професията на миньорите е избрана без особена алтернатива, свързан с привързаността на лицето към определено населено място, обикновено това населено място, където живее. В не малко случаи, миньорската професия се явява поминък за цели териториални райони, част от административно – териториалните единици на държавата. Не без малко значение се явява и обстоятелството, че започването на работа на тези лица, в качеството им на миньори, е спасило обезлюдяването на редица населени места, където, както вече споменахме, основният поминък и към настоящия момент е  миньорството.

Връщайки се назад във времето, не може да пропуснем да отбележим и добре известният на обществото „Указ 606”, който задължаваше отбиването на военна служба да бъде извършван при полагане на труд при тежки условия, за срок от 5 години.

При започването на работа на голяма част от тази категория лица, основна роля е изиграло и текущото законодателство, което е заварило полагането на труд на лицата и което е предвиждало редица социални привилегии, включително такива, свързани с ранното пенсиониране на миньорите. Именно в това се е изразявала социалната компенсация, в лицето на Държавата, за това, че лицата са полагали труда си в изключителни и извънредни условия, различни от така наречените „нормални“ условия на труд. 

Погрешно е увеличаването на възрастта и годините осигурителен стаж за работещите при първа и втора категория труд, тъй като условията под водата, под земята и във въздуха не биха могли да се променят с инвестиции, това са дадености. Социологически установено е, чрез проучвания, че продължителността на живот на човек, работещ при тези условия, е значително по-кратък от средната такава за страната. Това на практика значи, че вдигане границите на възрастта и трудовия стаж за първа и втора категория труд, предполага  по – малък и в тази връзка по – кратък срок за получаване на пенсии от този кръг лица, като получените и спестени средства следва да подпомагат останалите категории осигурени лица.  Това, меко казано, е дискриминационно.

При престиране на труд, работниците, полагащи своя труд под земята, под водата и във въздуха не се ръководят, не са обвързани и не са обусловени от политическите настроения в страна, в конкретния регион и в конкретните социални групи. Точно поради това, всяка политическа промяна, в широкия смисъл на думата, не трябва да предполага и непременно да води до промяна в законово предвидената защита и привилегия за полагащите специален труд лица. Това би следвало да бъде обективен критерий, предполагащ законодателна уредба в тази насока, а не субективна даденост, обуславяща социално, житейски и юридически необоснови промени в уредбата, обслужваща интересите на политически неангажирани лица.

Към настоящия момент проблем се явява обстоятелството, че сочената привилегия за ранно пенсиониране на подробно коментираната  по – горе категория лица, е уредена по един нелеп начин, а именно в § 4 от Кодекса за социално осигуряване. Още по – голям проблем на тази разпоредба е, че същата има временен характер, който с оглед настоящето законодателство, има действие до 31.12.2014 г. По този начин, една голяма част от лицата, които са започнали да работят при тези тежки условия на труд, разчитайки, че техните особени и специални права ще бъдат защитени, е на път да бъде неоправдано.

Законодателната уредба до настоящия момент е била адекватна и съобразена  с действителната социалната и житейска необходимост на същата, която предпоставка следва да бъде възприета и в този смисъл - да бъде продължено действието на сегашната уредба за ранното пенсиониране на работници от първа и втора категория труд. По този начин, държавата би отговорила положително на всички очаквания, възложени от посочената група лица. Както вече беше споменато по – горе, исканията не са обусловени от политически, етнически, икономически или прагматични съображения, а в основата на същите са заложени единствено социалната и житейската  справедливост на един значителен кръг от лица, полагащи труд  под земята и членовете на техните семейства.

Да не пропускаме и обстоятелството, че с реформата на осигурителната ни система от 2000 г., бяха въведени частни професионални осигурителни фондове, които следваха да заместят държавата в ранното пенсиониране. Оказа се обаче, че 10 години по – късно, средствата натрупани по партидите на осигурените лица са изключително ниски, по няколко причини. Една от причините, разбира се, е сивата икономика. Другата причина са лицата, работили преди реформата през 2000 г., които нямат натрупани средства. Това означава, че те не биха получили по никакъв начин полагаемия им се размер, тъй като средствата им за пенсия са отишли в Държавата. Не на последно място, средствата натрупани в частните пенсионни фондове са изключително ниски, тъй като периодът от 2000 г. до настоящия момент е крайно недостатъчен за формирането на обем от средства за изплащането на нормална пенсия.

 

С оглед всичко изложено до тук, апелираме към Вас за вземане предвид на тези житейски, социални, политически и не на последно място – юридически обосновани съображения, като приемете изложеното с оглед необходимостта от продължаване действието на предвидената в КСО норма на § 4, който следва да бъде предвиден минимално до 2017 г.

 

Уважаеми дами и господа,

 

Молим Ви най – внимателно да вземете предвид изложените от нас съображения, които обстойно и подробно да обсъдите.

Настояваме изложените от нас подробни предложения, да бъдат безусловно приети.

В случай на отказ от Ваша страна, Ние членовете на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“ Ви уведомяваме, че  предприемем всички предвидени и допустими по Конституцията и законите на Република България действия, за защита на нашите права за по-добри доходи и достоен живот.

 

         

За СМФ „Подкрепа“:

 

                                                                      инж. Владимир Топалов

публикувано: 28.04.2014 г.

Category: Изявления на ръководството | Views: 211 | Added by: MInors | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar