IndustriALL Global Union
IndustriALL European Trade Union

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 

ЧЛЕН  40

/1/ Работодателят осигурява обслужване от Служба по трудова медицина съгласно Наредба № 3 от 25.01.08 г. на МЗ и МТСП за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

/2/ Работодателят съвместно с упълномощени представители на синдикатите-страни по договора и Службата по трудова медицина разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, включително и периодичността на замерите на параметрите на работната среда.

/3/ Работодателят съвместно с упълномощени представители на синдикатите-страни по договора и Службата по трудова медицина разработва мерки за подобряване състоянието на работната среда.

/4/ По предписание на Службата по трудова медицина работодателят осигурява профилактични прегледи за работниците и служителите на дружеството, съгласно нормативните изисквания. Работодателите и длъжностните лица в предприятията са длъжни да опазват в тайна данните за здравословното състояние на отделните работници и служители от и за съответните медицински прегледи.

/5/ Работодателят предоставя безплатно специално работно и униформено облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които се задължават да ги използуват по предназначението им, и то само по време на работа, по списък съгласно КТ, подготвен с участието на синдикатите-страни по договора, и утвърден от Съвета на директорите.

/6/ Работодателят осигурява безплатни медикаменти на работните места, необходими за оказване на спешна медицинска помощ.

/7/ Работодателите осигуряват за всички работни места писмени инструкции, включващи правилата за работата, техническите и организационни мерки за осигуряване безопасността и здравето на работещите. Преписи от инструкциите да се предоставят срещу подпис на работниците, а извадки от тях да се поставят на определени места.

 

ЧЛЕН  41

/1/ Работодателят осигурява безплатна храна и/или добавките към нея на работниците и служителите, които работят при специфичен характер и организация на труда. Определянето на работниците и служителите, които имат право на безплатна храна става след консултация със синдикатите. Стойността на безплатната храна и/или на добавките към нея се договарят с КТД в търговските дружества. В КТД може да се договаря и получаването на мляко за определени професии на стойност над определената за безплатна храна.

/2/ Стойността на безплатната храна и/или добавките към нея не може да бъде по-малка от 4.25 лв. на  отработен ден, а за работещите при подземни условия, не по-малка от  5.80  лв. на отработен  ден.

/3/ По искане на работниците, имащи право на безплатна храна и/или добавките към нея, работодателят им изплаща левовата равностойност на същата, ако това е договорено с КТД.

/4/ За работници и служители на търговските дружества, които не попадат в обхвата на горните три алинеи, с КТД в дружествата се договаря размера на поевтинената храна.

 

ЧЛЕН  42

Работодателят предоставя възможност на синдикалните организации-страна по настоящия договор, да се запознаят с информацията и проектите за реконструкция, въвеждане на нова техника или технология в раздела за здравословни и безопасни условия на труд.

 

ЧЛЕН  43

Синдикалните организации се задължават да съдействат за спазване нормите по здравословни и безопасни условия на труд в дружеството и могат да правят предложения пред работодателя по засягащите ги въпроси.

 

ЧЛЕН  44

Работодателите своевременно уведомяват синдикатите в случай на проверка от контролни органи по безопасност и здраве, с оглед участие на синдикалистите-членове на комитети по условия на труд в проверките. След приключване на проверките предоставят при поискване от синдикатите преписи от констатациите и предписанията на контролните органи.

 

ЧЛЕН  45

Работодателите осигуряват периодично обучение на представителите на работниците в комитетите и групите за условия на труд по въпроси, свързани с условията за безопасна работа на труда и трудовата медицина.

 

ЧЛЕН  46

Работодателите предоставят на синдикатите:

а. оценка на риска за здраве и безопасност на труда, изготвен в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ;

б. тримесечни анализи на дейността по осигуряване на безопасност и здраве при работа, както и тримесечни анализи на трудовия травматизъм и професионалните заболявания;

в. годишни програми за придобиване знания и повишаване квалификацията по безопасност и здраве при работа;

г. годишни анализи на здравното състояние на работещите;

д. годишни анализи на дейността по трудова медицина.

 

ЧЛЕН 46а

В търговските дружества работодателите и синдикатите-страни по договора, ежегодноизвършват анализ на дейността на КУТ за две-годишен период и приемат съвместни мерки и решения за усъвършенстването й.

 

СОЦИАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

 

ЧЛЕН  47

/1/ Работодателите самостоятелно или съвместно с други организации осигуряват столово хранене, а там, където специфичните условия не позволяват това, по друг подходящ начин, уточнен със синдикатите по месторабота, страни по договора и с КТД в търговските дружества.

/2/ В зависимост от финансовите възможности, работодателят осигурява:

а. средства за поевтиняване на храната;

б. средства за издръжка на собствена почивна база и договаря използването на наетите бази за почивка и туризъм или изплаща процент от разноските на своите работници и служители, определен с КТД в дружеството при спазване на изискванията на чл. 293 от КТ.

в. транспортно обслужване на работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно.

/3/ Разпределението на картите за почивка във ведомствените почивни бази се извършва от комисия, изградена на паритетни начала от синдикатите - страни по договора и работодателя.

/4/ В зависимост от финансовите възможности, работодателят самостоятелно или съвместно с други организации може да подпомага със средства работниците и служителите си в спортни мероприятия и спартакиади, организирани от национално представителните федерации в бранша.

 

ЧЛЕН  48

При наличие на парични средства за официални празници, работодателят може да изплаща допълнително възнаграждение, както и да финансира част от разходите за отдих, почивка и възстановяване на работниците и служителите при ползването на платения годишен отпуск, при спазване изискванията на чл. 293 от КТ.

 

ЧЛЕН  49

/1/ В случай на смърт на работник или служител от трудова злополука работодателят изплаща на пострадалото семейство финансова помощ в размер на не по-малко от 4 средни месечни брутни работни заплати за дружеството.

/2/ В случай на смърт на работник или служител, работодателят изплаща на семейството му финансова помощ в размер на не по-малко от 2 средни месечни брутни за дружеството работни заплати.

/3/ За средна брутна месечна работна заплата се приема брутната работна заплата за месеца, предхождащ събитието.

/4/ Финансовата помощ по ал.1 не се изплаща при доказана виновност на пострадалия.

 

ЧЛЕН  50

/1/ Работодателят застрахова за сметка на дружеството работниците и служителите с рискови и други професии със застраховка “Живот и злополука”, съгласно чл.52 от ЗЗБУТ и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”. Професиите, застрахователните събития и размерът на застраховката се определя с КТД в дружествата;

/2/ Когато в резултат на трудова злополука е настъпила временна, продължила повече от 30 /тридесет/ календарни дни нетрудоспособност, работодателят подпомага пострадалите работници и служители, по ред установен с КТД в дружеството.

 

ЧЛЕН  51

Работодателят, при възможност, участва съвместно с работниците и служителите, членове на синдикатите-страна по договора, в доброволното им пенсионно и здравно осигуряване. Конкретният размер на вноските се договаря с КТД в съответното дружество.

 

ЧЛЕН  52

На всеки 6 /шест/ месеца работодателят съвместно със синдикатите, страна по договора, разглежда изпълнението на КТД в дружеството.

 

 

СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

 

ЧЛЕН  53

/1/ Страните регулират и контролират изпълнението на настоящия договор на основата на равноправен диалог, преговори и социално партньорство.

/2/ За тази цел на всички нива се формират комисии за социално партньорство.

/3/ Работодателите, съвместно със синдикалните организации, могат да сформират допълнителни комисии или съвети с КТД в дружествата, с равни квоти за страните, чиято дейност ще съпътства и подпомага социалното партньорство, като например:

а/ Комисия за работа с децата

б)Комисия за работа с младите хора;

б/ Комисия за развитие на спорта и туризма;

в/ Комисия за работа с жените;

г/ Комисия за професионална квалификация, преквалификация и социална адаптация

д/ Комисия по развитие на художествената самодейност;

 

/4/ Комисиите за социално партньорство работят по разработени правила, които определят състава им, социалните цели, предмета и компетенциите, както и процедурите за дейността им.

/5/ В компетенциите на комисиите за социално партньорство е решаването на споровете по изпълнение на настоящия договор и всички конфликти, възникнали в дружеството, свързани с трудовите и осигурителни отношения.

/6 / Решенията в комисиите за социално партньорство на всички нива се вземат с консенсус.

 

ЧЛЕН 53а

Работодателите периодично информират синдикатите-страни по договора, по въпроси от текущото и перспективно развитие на търговските дружества, финансово-икономическото състояние, дяла на работните заплати в разходите на дружествата, както и за проблемите, които изискват съвместни действия за подобряване на производствено-икономическите резултати и повишаване на жизнения стандарт на работещите, в съответствие с Директива на ЕС 2002/14. Синдикатите, от своя страна, съдействат на работодателите в рамките на техните възможности за подобряване на производствено-икономическите показатели и развитието на дружествата.

ЧЛЕН  54

/1/ По споровете по ал.5 от предходния член, страните се задължават да започнат преговори в четиринадесет дневен срок след представяне на писмено искане от работодателя или синдикалните органи в дружеството.

/2/ След изтичане на срока страните си запазват правото да отправят иск до правораздавателните органи, да сигнализират органите за контрол по труда или да предприемат законни самостоятелни действия.

 

ЧЛЕН  55

/1/ Работодателите се задължават предварително да информират и консултират със синдикатите-страни по договора, всички въпроси, свързани със:

а. съществени структурни промени в дружеството;

б. промяна на предмета на дейност;

в. въвеждане на нови технологии със значими социални последици /съкращаване на работници, неблагоприятни изменения в трудовите правоотношения и други подобни/;

/2/ Вътрешните нормативни документи /правилници, наредби и др./ относно трудовите и осигурителни отношения се разработват и приемат само на основата на широк диалог с работниците и служителите и с активното участие на синдикалните ръководства. Работодателят своевременно предоставя на синдикатите необходимата информация за обсъждане и подготвяне на вътрешните документи.

Тяхното популяризиране и разясняване се извършва съвместно от работодателя и синдикатите-страни по договора.

 

ЧЛЕН  56

/1/ Синдикатите-страни по настоящия договор, поемат задължението да съдействат за запазване на социалния мир в търговските дружества;

/2/ Синдикатите-страни по договора ще се въздържат от действия, които могат да навредят на доброто име и престижа, както и на интересите на дружеството.

 

ЧЛЕН 57

Във връзка с насърчаване на международната дейност на отрасъла, страните по настоящия договор се ангажират, при възможност, с участия в международни прояви /проекти, семинари, дискусии, конференции, конгреси, размяна на добри международни практики/. Финансова, дарителска и хуманитарна дейност и други прояви, предмет на допълнителна договорка, при наличие на финансова възможност.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

 

ЧЛЕН  58

/1/ Правото на синдикална дейност в дружествата възниква от момента на доказано сдружаване на работници и служители в синдикални организации.

/2/ Работодателите изпълняват задълженията си спрямо синдикалните организации за осигуряване на условия за синдикална дейност, след представяне на удостоверение за легитимност, издадено от централите на синдикатите, страни по настоящия договор.

/3/ Удостоверенията по предходната алинея се представят еднократно в началото на годината или в случай на промяна на субектите в договора.

 

ЧЛЕН  59

Работодателят няма право да противостои на работниците и служителите, членове на синдикатите-страни по договора и на синдикалните им ръководства да упражняват своите синдикални права, както и да им налагат дисциплинарни наказания само и единствено за това.

 

ЧЛЕН  60

/1/Работодателите в дружествата предоставят безвъзмездно за ползване недвижимо имущество, оборудване, помещения, обзавеждане, съвременни средства за комуникация и други материални и финансови условия, необходими за синдикалната дейност на структурите на синдикатите-страни по този договор, съгласно чл. 46 от КТ.

/2/ Материалните условия, които се предоставят на синдикатите за осъществяване на тяхната дейност по предходната алинея, се конкретизират с КТД.

/3/ Работодателите, при възможност, осигуряват средства за международна синдикална дейност на страните по договора.

 

ЧЛЕН  61

Работодателите приемат да сключват със съответните синдикални организации по месторабота и техните Федерации, страна по ОКТД, договори за извършване на консултантски, експертни обучения и други услуги срещу заплащане, при спазване на нормативните документи.

 

ЧЛЕН  62

/1/ Синдикалните органи в дружествата имат право на достъп до информация, свързана с колективното трудово договаряне, и на тази за осъществяване на функциите им по реда на чл.чл. 130а; 130 б и 130 в от КТ. Срокът, обемът на информацията и достъпа до нея се урежда с КТД или с допълнително споразумение.

Информацията се осигурява в четиринадесетдневен срок от поискването й.

/2/ Синдикалните дейци в дружеството имат право на достъп до всички работни места, без да пречат на производствената дейност, и при спазване на Правилника по безопасността на труда.

/3/ Работниците и служителите, членове на синдикатите-страни по договора в дружеството, могат да провеждат събрания и срещи по своя инициатива или по инициатива на синдикалните ръководства, след минимум 24-часово предварително уведомяване на работодателя по ред, уточнен с КТД в дружествата.

/4/ Работодателите осигуряват в рамките на утвърденото за дружеството работно време не по-малко от 1 /един/ час месечно синдикално време за събранията по предходната алинея.

/5/ Работодателите нямат право да противодействат на не синдикални членове да участват в събранията и срещите по предходните  ал. 3 и ал. 4.

 

ЧЛЕН  63

/1/ Работодателите осигуряват със заповед неплатен отпуск на щатните синдикални дейци за времето на техния мандат.

/2/ Ако към датата на изтичане на мандата, длъжността се окаже съкратена, работодателят осигурява друга длъжност, равностойна на предишната.

/3/ Когато след изтичане мандата на щатните синдикални дейци, същите продължават да работят на предишните си (или други равностойни) длъжности, времето на техния мандат се признава за придобит трудов стаж и професионален опит в съответствие с чл.30, ал.2 от настоящия ОКТД и чл.12, ал.5 от НСОРЗ.

/4/ Синдикални дейци, избрани преди 01.01.1993год. на щатни длъжности в ръководните и контролните органи на синдикалните организации-страна по договора, се възстановяват от работодателя след изтичане на мандата им на длъжността, която са заемали преди избора.

/5/ В случай на съкращаване на щата или намаляване обема на работа, работодателят предлага на членовете на синдикалните съвети /комитети/, страна по договора, които са на нещатна изборна длъжност, друга подходяща работа.

/6/ Работодателят може да осигурява на щатните представители на синдикатите, страна по договора всички придобивки, от които се ползват работещите в дружеството, включително застраховка “Злополука-живот”.

/7/ Работодателят приема събирането по ведомост на синдикалния членски внос в управляваното от него дружество, по представен от синдикалните организации-страна по договора, поименен списък на техните членове и спазване на действащите нормативни документи. Възнаграждението на служителите, събиращи членски внос, се договаря от синдикалните организации по месторабота.

/8/ На синдикалните дейци от организациите-страни по договора, избрани на щатни длъжности в ръководните органи, които са били в трудови отношения с дружеството при пенсиониране, работодателят може да изплаща разликата до увеличения размер на обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ, ако не са ги получили.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Параграф 1

Тълкуванията по ОКТД се правят от Комисията по договарянето на настоящия ОКТД.

 

Параграф 2

/1/ ОКТД влиза в сила от подписването му и действието му продължава за срок от 2 години.

 

/2/ Увеличението на основнитезаплати и други клаузи от настоящия ОКТД и КТД по дружества могат да се договарят и за по-кратки срокове.

 

Параграф 3

Регистрацията на ОКТД се извършва в Главната Инспекция по труда в седемдневен срок от подписването му.

 

Параграф 4

Всички анекси приети по реда на ОКТД от Комисията по договарянето, третиращи въпроси невключени, но допълващи настоящия ОКТД са неразделна част от него.

 

Параграф 5

Търговски дружества по смисъла на настоящия договор са организациите-юридически лица, фирми, институти, предприятия и техните клонове, звена и поделения.

 

Параграф 6

Всички договорености в настоящият договор са задължителни и минимални. В КТД на дружествата могат да се договарят и по-благоприятни условия.

 

Параграф 7

Страните по ОКТД, на основание чл. 51б, ал. 4 от КТ да поискат от Министъра на труда и социалната политика да разпростре прилагането на ОКТД във всички дружества и дейности, посочени в чл.4, ал.1, включително и тези в ликвидация.

 

Параграф 8

Комисията по договарянето веднъж в годината обсъжда изпълнението на ОКТД и състоянието на КТД в дружествата.

 

Параграф 9

През третото тримесечие на съответната година, в съответствие с изискванията на МТСП, страните ще договарят размера на минималните осигурителни доходи за отрасъла.

 

Параграф 10

При промяна на трудовото законодателство, на други нормативни актове и на обективни обстоятелства свързани с дейността на отрасъла, в срок от 45 дни страните се договарят за налагащите се изменения в настоящия ОКТД.

 

Параграф 11

БМГК да уведомява по подходящ начин всички свои членове за постигнати споразумения между правителството и социалните партньори.

 

Параграф 12

Страните по настоящия договор приемат да съдействат и да си сътрудничат в случаите на инициирани промени в законодателството и свързани с това действия в интерес на развитието на отрасъла, повишаване на ефективността му и подобряване на жизнения стандарт на работещите.

 

Параграф 13

БМГК и синдикатите-страни по договора, периодично при необходимост разглеждат изпълнението на антикризисни мерки на подходящи форуми и приемат допълнителни решения.

 

Параграф 14

БМГК заедно със синдикатите провеждат активна дейност за подпомагане и осъществяване на държавна политика ориентирана към развитие и защита на българското производство на енергийни ресурси, рудни и нерудни минерални суровини, скално-облицовъчни и декоративни плочи, каолин, глини, пясъци и други строителни материали за индустриални нужди.

 

Параграф 14 а

Активно сътрудничество между държавата, работодателите и синдикатите, свързано с изграждането на нови или заместващи мощности, които работят на базата на местни български въглища при спазването на Европейските директиви за екологичните изисквания.

 

Параграф 15

БМГК с участието на държавата и синдикатите да разработят и приемат средносрочни и дългосрочни стратегии за развитието на подотраслите на добивната промишленост. Те да бъдат насочени към техническо и технологично високопроизводително обновление на отрасъла, съответстващо на европейските критерии и изисквания.

 

Параграф 16

Социалните партньори по ОКТД, да организират публични информационни и разяснителни кампании в предприятията от бранша, в които предстои разпростирането и прилагането на ОКТД за 2015 - 2017 г.

 

 

Дата на подписване: 29.01.2015год.

 

 

СТРАНИ ПО ДОГОВОРА:

 

РАБОТОДАТЕЛИ:                        СИНДИКАТИ:                                                                              

БЪЛГАРСКАМИННО-

ГЕОЛОЖКА КАМАРА                 ФНСМ - КНСБ

 

Председател:                               Председател:                                                                                                                  

 

Проф. д-р Л. Цоцорков              инж.В. Вълчев

 

                                                                                              СМФ “ПОДКРЕПА”

 

                                               Председател:                                                                                                                                                                              

                                                                 инж. Вл.Топалов

Free website builderuCoz