IndustriALL Global Union
IndustriALL European Trade Union

ОТРАСЛОВ /БРАНШОВ/

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

 

 

 

ОТРАСЪЛ “ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ”

 

София – 2015 година

 

 

 

СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

ЧЛЕН 1

Настоящият отраслов /браншов/ колективен трудов договор, отбелязан за краткост ОКТД, се сключи между:

От страна на синдикатите:

а. Федерацията на независимите синдикати на миньорите - КНСБ /ФНСМ-КНСБ/;

б. Синдикална миньорска федерация “Подкрепа”- /СМФ ”Подкрепа”/.

От страна на работодателите:

Българска минно-геоложка камара.

 

ЧЛЕН 2

Страните признават легитимността си като представителни организации в отрасъла /бранша/ при воденето на преговорите и подписването на настоящия ОКТД и правото на своите членове да сключват колективни трудови договори /КТД/ в търговските дружества от отрасъла при представяне на следните документи:

За работодателя: Протокол от Съвета на директорите за избор на изпълнителен директор, Протокол от Съвета на директорите за упълномощаване за водене на преговори, Решение за съдебна регистрация на дружеството, Удостоверение за представителност на организацията на национално равнище;

За синдикатите: Удостоверение за съдебна регистрация на съответната централа, Пълномощно за водене на преговори, Удостоверение за представителност на организацията на национално равнище.

 

ЧЛЕН 3

/1/ Този договор има силата на отраслов нормативен акт, който урежда въпросите на трудовите и осигурителни отношения - доходите, трудовата заетост, социалното обслужване, условията на труд, социалното партньорство и всички други въпроси, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.

/2/ Клаузите на договора не противоречат на КТ и на другите действащи законови и подзаконови нормативни документи.

 

 

ПРИЛОЖИМОСТ НА ОКТД

 

ЧЛЕН 4

/1/ Настоящият договор е приложим само за работниците и служителите - членове на синдикатите - страна по договора, и работодателите в дружествата, членове на Българска минно-геоложка камара от геолого-проучването, добива и преработката на всички видове енергийни ресурси, минерални, рудни и нерудни суровини, добива и преработката на каолинови и кварцови пясъци, добива и преработката на нефт и газ, скално-облицовъчни материали, добива на инертни материали, минното и тунелно строителство, обслужващите отрасъла специализирани ремонтни, транспортни, научно - изследователски, проектантски и други институти и предприятия.

/2/ Този договор е задължителен за дружествата, занимаващи се с дейности по предходната алинея, независимо от формата на собственост.

 

ЧЛЕН 5

/1/ Синдикатите - страна по този договор, на ниво търговско дружество изготвят и представят на работодателя своя проект за единен КТД.

/2/ Страните по този договор на ниво търговско дружество подписват единен КТД.

/3/ При възникнали разногласия между работодателите и синдикатите страна по КТД в търговските дружества, същите незабавно уведомяват своите централи и отнасят въпроса за решаване в комисията по договарянето на настоящия ОКТД.

/4/ КТД в търговските дружества не могат да съдържат клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените с настоящия ОКТД.

/5/ Действието на този ОКТД, както и действието на КТД в търговските дружества, продължава независимо от промяна на субектите, изпълняващи функциите на работодателите или техни представители, а също така и при настъпили структурни промени при условията на чл. 55 от КТ.

/6/ Страните се задължават да си сътрудничат и съдействат при воденето на преговори и сключването на КТД в търговските дружества.

/7/ Преговорите за подписване на нови ОКТД и КТД в дружествата следва да започнат и завършат в рамките на нарочно  подписано споразумение между договарящите се страни,  с конкретни организационни детайли по преговорите, но не по-късно от изтичащия срок на предходните договори.

 

ЧЛЕН 6

Всички договорености, постигнати на национално и браншово равнище, са в сила за страните по настоящия договор.

 

ЧЛЕН 7

/1/ Присъединяването към КТД в търговските дружества на не членуващите в синдикалните организации, страни по договора, работници и служители, се извършва по реда на чл. 57 от КТ със заявление до двете страни по КТД.

/2/ Условията за присъединяване са:

а. попълнено и подписано заявление-декларация по образец, приложение към ОКТД;

б. ежемесечно внасяне в целева сметка на търговското дружество на парична вноска в размер на 1 % от нетното месечно трудово възнаграждение през целия период на действие на съответния КТД в дружеството.

/3/ Набраните средства по предходната алинея се изразходват за социални и милосърдни цели със съвместното решение на страните по КТД.

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

ЧЛЕН 8

/1/ Работодателите от търговските дружества се задължават предварително да информират, обсъждат и консултират със синдикатите, страни по настоящия договор, своите действия, свързани с последни и предстоящи промени в дейността, икономическото състояние и организацията на труда, водещи до промени в заетостта на предприятията в т.ч. масови уволнения, промени на работодателя, както и на други решения, които могат да доведат до възникване на социални напрежения и конфликти, свързани с трудовите и осигурителни отношения, засягащи интересите на колектива или част от него.

/2/ Целта на провежданите обсъждания и консултации е постигането на споразумение между страните по КТД в търговските дружества с оглед намаляване на негативните социални последици, произтичащи от промените в дейността на дружествата.

 

ЧЛЕН  9

Страните по настоящия договор се задължават да следят за всяка поява на дискриминация изразена във фактически, словесен или по друг начин, която има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда, както и други признаци по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.

 

ЧЛЕН 10

/1/ Работодателите представят при поискване на синдикатите - страна по настоящия договор актуална информация съгласно условията по чл. 52, ал. 1, т. 2 ”б” от КТ или конкретно договорена с КТД.

/2/ Предоставената информация за целите на колективното договаряне обхваща въпросите на:

а/ щатно разписание, средно-списъчен състав по категории персонал и средна работна заплата по категории персонал;

б/ отчет на приходите и разходите, равнище на производителност на труда;

в/ инвестиции за създаване на условия за здравословни и безопасни условия на труд;

г/ задължително обществено осигуряване на работниците и служителите, осигурителен доход, внесени и дължими осигурителни вноски;

/3/ При поискване от работодателя, синдикалните организации-страни по договора, представят актуална информация за действителния брой на членовете си, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 4 от КТ или конкретно договорена с КТД.

 

ЧЛЕН 11

/1/ За осъществяване на функциите им за информиране, консултации и съгласуване, работодателите предоставят на синдикатите информация в случаите на:

         а/ масови уволнения;

         б/ промяна на работодателя;

         в/ изменение на дейността, икономическото състояние иорганизацията на труда.

/2/ Вида на информацията, сроковете за нейното предоставяне и за започване на консултациите се уреждат по реда на чл. 130г от КТ.

 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

ЧЛЕН 12

Работодателите осигуряват условия за пълна трудова заетост на работниците и служителите, както и необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото им правоотношение, за която са се уговорили.

 

ЧЛЕН 13

Обективната наличност на “изключенията”по смисъла на т. 8, § 1 от допълнителните разпоредби на КТ за сключване на срочни трудови договори по чл. 68, ал. 4 от КТ, предварително се обсъждат и консултират със синдикатите, страни по КТД.

 

ЧЛЕН 14

Работодателят предварително информира синдикатите, страна по КТД за необходимостта от приемането на нови работници.

 

 

ЧЛЕН  15

Работодателят връчва на работника или служителя екземпляр от длъжностната му характеристика при подписването на трудовия договор.

 

ЧЛЕН  16

/1/ В случай, че обстоятелствата наложат необходимост от съкращения в щата, намаляване на обема на работата или закриване на част от дейността на търговското дружество, работодателят се задължава да започне незабавни преговори в Комисията за социално сътрудничество със синдикалните организации по месторабота, страна по настоящия договор.

/2/ Когато е налице масово съкращение/уволнение/ по смисъла на Кодекса на труда, преговорите /консултациите/ със синдикатите започват не по-късно от 45 дни преди извършването на съкращенията.

/3/ Страните по договора се задължават да спазват следните основни правила в процедурите по съкращенията на персонала в търговските дружества от отрасъла:

а. предоставяне на анализ за икономическото и финансово състояние на търговското дружество, както и програмите за преструктуриране, за период, не по-малък от шест месеца;

б. анализ на причинната връзка между състоянието на дружеството, перспективната програма и намеренията за съкращения;

в. броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени и сроковете, през които трябва да се извършват уволненията;

г. определяне критериите за подбор на персонала в зависимост от специфичните условия в дружеството и конкретните работни места, които се регламентират в колективния трудов договор;

д. възможностите за пренасочване, както и задълженията на работодателя за преквалификация или обезщетение на пренасочените работници и специалисти.

е. обезщетенията, които се дължат на съкратените работници и служители.

/4/ Само работодателят може да иска започване на процедура по съкращение на персонала. Преговорите започват в седемдневен срок, считано от датата на връчване на необходимата/изискваща се по предходната алинея информация.

/5/ Работодателят пристъпва към изпълнение на правата си по КТ след подписване на споразумение за съкращенията в ръководеното от него търговско дружество. Ако не се постигне консенсус по процедурата за съкращенията, страните упражняват правата си по КТ и Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Протоколът за разногласията се изпраща в съответната отраслова комисия за социално партньорство.

/6/ С КТД в дружествата се договаря приложението на чл. 333, ал.4 от КТ.

/7/ Работодателят назначава с предимство и съгласно изискващата се квалификация освободените от дружеството работници и служители при разкриване на нови или овакантяване на съществуващи работни места. За целта работодателят предоставя на подходящо място в дружеството своевременна писмена информация за свободните работни места и длъжности.

/8/ Работодателят предоставя на подходящо място своевременна писмена информация на работниците и служителите със срочни договори за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време. Такава информация се предоставя и на синдикатите, страни по КТД.

/9/ Работодателите съвместно със синдикатите в търговските дружества разглеждат ежегодно перспективите за съхраняване на работни места и възможностите за разкриване на нови работни места.

 

ЧЛЕН 17

Работодателите съгласувано със синдикатите, страна по КТД в дружествата, разработват и финансират програми за реда, начина и условията за придобиване или повишаване на квалификацията, обучение и участие в курсове, на основание глава 11 от КТ.

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ. ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

 

ЧЛЕН  18

/1/ Разпределението на работното време, графиците за работа на смени и почивките, условията и реда за полагане на нощен и извънреден труд, както и отчитането и изчисляването на работното време и други, се урежда с Правилник за вътрешния трудов ред. Проектът на Правилник се изготвя с участието на синдикалните организации по месторабота, страна по договора, по реда на чл. 37 от КТ и се огласява пред работниците и служителите от търговското дружество.

/2/ Работодателите осигуряват технически съоръжения, суровини, материали, енергия и всички други условия, достатъчни за нормално изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили с работниците и служителите.

/3/ Работодателите гарантират трудовата заетост за пълен работен ден и нормални условия, така чеработниците и служителите да заработват договорените си работни заплати в законоустановеното работно време.

/4/ Работодателите провеждат консултации със синдикатите, страна по КТД, при необходимост от въвеждане на удължено работно време при спазване на чл. 136а от КТ.

/5/ Работните места, сроковете и условията, при които се въвежда непълно работно време съгласно чл. 138 от КТ, работодателят предварително съгласува със синдикатите-  страна по КТД.

 

ЧЛЕН  19

/1/ Размерът на основния платен годишен отпуск е, както следва:

а. за трудов стаж в дружеството до 5 години – 20 дни;

б. за трудов стаж в дружеството от 5 до 10 години – 21 дни;

в. за трудов стаж в дружеството от 10 до 15 години – 22 дни;

г. за трудов стаж в дружеството над 15 години – 23 дни;

/2/ С КТД в дружествата могат да се договарят и по-високи размери на основния платен годишен отпуск.

 

 

ЧЛЕН  20

Размерът на допълнителния платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето се определя с КТД в дружествата диференцирано, в зависимост от степента на вредност, но не по-малко от 6 работни дни.

 

ЧЛЕН  21

Работничка или служителка с 2, 3 и повече деца до 18-годишна възраст ползва съответно 2 или 4 дни платен годишен отпуск за всяка календарна година. Отпуската се ползва по реда предвиден в  чл. 168 от КТ.

 

ЧЛЕН  22

/1/ На работниците или служителите, които учат в средно или висше училище по специалности, използвани в предприятието по ред и условия, уточнени между страните по КТД, работодателят осигурява платен отпуск в размер предвиден в чл. 169 от КТ.

/2/ Работниците и служителите, които желаят да продължат образованието си в специализирани средни и висши училища, със специалности, приложими в дружеството, могат да направят това, при условия, определени с КТД в дружеството, и спазване на чл. 170 от КТ.

 

ЧЛЕН  23

Работниците и служителите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време се определя с КТД в търговските дружества. Размерът на този отпуск не може да бъде по-малък от 6 /шест/ работни дни.

 

ЧЛЕН  24

/1/ За осъществяване на синдикална дейност на нещатните председатели и секретари на синдикалните ръководства в търговските дружества, страна по КТД работодателят осигурява платен отпуск в размер на 8 часа за един календарен месец.

/2/ Този отпуск се разрешава само чрез писмено уведомяване от съответния синдикален деец в дружеството до работодателя, при спазване на чл. 159 от КТ.

 

ЧЛЕН  25

За участие в заседанията на висшите ръководни органи на синдикалните федерации и важни обществени мероприятия /синдикални конференции, съвети, изпълнителни бюра или комитети, семинари, обучения, участия в преговори и др./, организирани от изпълнителните органи на синдикалните централи, страна по договора, работодателят осигурява на синдикалните дейци платен служебен отпуск за времето на синдикалното мероприятие, но не повече от 1 път в месеца, срещу подписан от председателя /или негов заместник/ на съответната синдикална централа документ, най-малко два дни преди началото на мероприятието. При разрешаване на колективни трудови спорове, сключване на колективни трудови договори, предотвратяване на конфликти, работодателят командирова синдикалните дейци, участващи в тези мероприятия.

 

ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

ЧЛЕН  26

/1/ Минималната месечна работна заплата за дружествата по чл. 4, ал.1 е минималната работна заплата за страната увеличена с коефициент 1.40.

 

ЧЛЕН  27

/1/ Увеличението на основните заплати на работниците и служителите се определя с КТД в търговските дружества в зависимост от финансово-икономическото им състояние,както и от постигнатите договорености на национално и отраслово равнище. При подписване на национално споразумение за индекс на увеличение на работните заплати, страните по настоящия договор започват преговори на браншово ниво.

/2/ Увеличението на основните заплати на работниците и служителите в търговските дружества с над 50% държавно участие е в пълния размер на необлагаемите средства за заплати съгласно Наредбата за образуване на средствата за работна заплата.

 

ЧЛЕН  28

През първото тримесечие на всяка календарна година страните по настоящия ОКТД подписват споразумение за увеличение на работните заплати на заетите в отрасъла, включващо пълния размер на ръста на инфлацията. При провеждане на преговорите за КТД в дружествата, в съответствие с конкретното финансово-икономическо състояние на дружествата, могат да се договорят и съответен процент на увеличение на работните заплати на персонала съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

 

ЧЛЕН  29

/1/ Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд се определя с КТД в дружествата, но не по-малко от 45 процента от минималната часова заплата за страната.

 

ЧЛЕН  30

/1/ За всяка година придобит трудов стаж и професионален опит се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.9% от основната заплата за работещите при надземни условия и 1.0% от основната работна заплата за работещите при подземни условия. С КТД в дружествата могат да се договарят и по-високи размери.

/2/ За всяка година придобит трудов стаж и професионален опит се признава времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в съответното предприятие, както и трудовия му стаж, придобит в друго предприятие на отрасъла, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

/3/ Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не може да бъде по-малък в проценти от този, получаван от работника или служителят към момента на влизане на настоящият ОКТД в сила, ако това е по-благоприятно за него.

/4/ Условията, при които се зачита сходния характер на работа, длъжност или професия по ал. 2 са:

а/ трудовият стаж да е положен в други предприятия на добивната промишленост или съответната дейност в други предприятия на длъжност, съответстваща на единичната група по Националния класификатор за професиите и длъжностите или на сходна професия или длъжност от съответната група;

б/ по изключение, за отделни специфични за съответното дружество длъжности, може да се признае за сходен и друг стаж по ред и начин, установен между страните по КТД.

 

ЧЛЕН  31

За работа при специфични условия на труд с временен характер, които водят до нервно и психическо натоварване и в други условия, увреждащи здравето на работника, се заплаща допълнително трудово възнаграждение. Конкретните условия и обхвата на работниците и служителите, както и размерът на това допълнително възнаграждение се договаря с КТД в дружествата.

 

ЧЛЕН  32

За положения извънреден труд по чл. 144, т. 4 и т. 5 от КТ работодателите информират синдикатите, страна по договора в дружествата.

 

ЧЛЕН  33

/1/Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение не по-малко от:

  • 50 % за работата през работните дни;
  • 75 % за работата през почивните дни;
  • 120 % за работа на официален празник;
  • 60 % за работа при сумарно изчисляване на работно време.

/2/ Увеличението по предходната алинея се изчислява върху брутното  трудово възнаграждение.

/3/ Работодателят съставя в началото на всеки месец график, с който определя работниците и служителите, които ще работят в почивните дни за извършване на неотложни работи и поддържане на работните места. Работата в почивните дни извън графика се счита за извънреден труд и се заплаща със съответното увеличение.

 

ЧЛЕН  34

За времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието, в мястото уговорено между тях, се заплаща трудово възнаграждение за всеки час или част от него, в размер не по-малък от 35 % от минималната часова работна заплата за бранша.

 

ЧЛЕН  35

При работа през официални празнични дни, които са в графика на работното време, на работниците и служителите се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 110 % от трудовото им възнаграждение, определено по реда на ал. 2 на чл. 33 от този договор.

 

ЧЛЕН  36

/1/ Организацията на работната заплата в търговските дружества се регламентира с вътрешните правила за работната заплата. Същите се разработват с участието на синдикатите и не могат да противоречат на постигнатите договорености с КТД.

/2/ Определянето и изменението на трудовите норми се извършва съгласно чл. 250, ал. 1 и ал. 2 от КТ.

/3/ Препоръчва на работодателите и синдикатите, при водене на преговорите по КТД в дружествата от бранша, да договорят нива на минимални работни заплати по категории персонал, не по-ниски от договорените на браншово равнище минимални осигурителни доходи за същите категории персонал.

/4/ При повишаване квалификацията на работниците и служителите, във вътрешните нормативни документи на дружеството може да се предвиди увеличение на трудовото възнаграждение.ЧЛЕН  37

Размерът на обезщетенията по членове 218, 222, 225 и 331 от КТ се определя с КТД в дружествата.

 

ЧЛЕН  38

Възнаграждението по време на отпуск на работника и служителя по чл. 157, ал. 1 т. 1-3 е дневното брутно трудово възнаграждение, определено по реда на чл. 177 от КТ.

 

ЧЛЕН  39

/1/ Заработеното месечно трудово възнаграждение се изплаща авансово и окончателно до 31-во число на месеца, следващ този, за който е изчислено.

/2/ При недостиг на средства в дружеството временно се изплаща 60 (шестдесет) на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за дружеството.

/3/ Разликата до пълния размер на заработеното трудово възнаграждение се изплаща допълнително в тримесечен срок с лихва, равна на основния лихвен процент за съответния период.

/4/ При закъснение в изплащането на трудовото възнаграждение за повече от един месец от предвидения график работодателят осигурява информация за дължимите суми за всеки работник, както и за неизплатените осигурителни и здравни вноски.

 

Free website builderuCoz