IndustriALL Global Union
IndustriALL European Trade Union

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

 

     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     Чл.1 /1/ Синдикална миньорска федерация „Подкрепа” / СМФ „Подкрепа”/ е синдикална организация, изградена на професионален принцип. В нея членуват работници и служители, обединени за защита на своите професионални и социални интереси  в сферата на въгледобива, рудодобива, уранодобива, добив на нефт и газ, минно и тунелно строителство, минно - обогатителните обекти, открити рудници и кариери, производството на рудни и нерудни полезни изкопаеми, както и обслужващите ги предприятия, учреждения и други институти, без оглед формата на собственост в дружествата. Членуването в СМФ „ Подкрепа” е доброволно.

     /2/ СМФ „ Подкрепа” е независима от държавните и административни органи, работодателите, политическите партии, обществените  и религиозните организации и сдружения.

     /3/ СМФ „Подкрепа” е пълноправен колективен член на Конфедерация на труда  „Подкрепа”

/ КТ „Подкрепа” / със запазена организационно - структурна самостоятелност и статут на юридическо лице по смисъла на чл. 49, ал.2 от Кодекса на труда.

     /4/ СМФ „ Подкрепа” има синдикални структури и синдикални членове в предприятия на територия на цялата страна, както и в такива с българско участие в чужбина и чужди предприятия в страната, доколкото друго не е предвидено  в съответното законодателство, без оглед формата на собственост.

     Чл. 2 /1/ СМФ” Подкрепа” притежава собствен знак, печат и шрифт, които се утвърждават от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”.

      /2/ Ползването на наименованието, знака, шрифта и печата или елементи от тях  се урежда с решението на Федеративния съвет.

     ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ

     Чл. 3 СМФ „Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защита правата, достойнството, професионалните и социални интереси на своите членове, както и на  браншовите интереси пред държавните, обществените и частните органи и организации чрез:

    /1/ Осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащане на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда;

    /2/ Защита на здравето, материалните и културни интереси на своите членове и техните семейства;

    /3/ Предприемане на действия, свързани с повишаване на професионалната квалификация и синдикална култура;

    /4/ Защита интересите на работниците и служителите пред работодателите;

    /5/ Полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права;

    /6/ Разпространяване на демократични идеи и укрепване на доверието, взаимопомощта и солидарността в обществото;

    /7/ Противопоставяне на всякакви опити за въвеждане на каквато и да е форма на диктатура като държавно управление;

    /8/ Борба срещу ограничения на правата или привилегиите на работниците и служителите, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

     ЗАДАЧИ      

     Чл. 4. СМФ „Подкрепа” осъществява своите задачи като:

    /1/ Представлява  и защитава своите членове пред работодателите, изпълнителната и съдебната власт и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации.;

    /2/ Участва в преговори с работодателите и работодателските сдружения за сключване  на колективни трудови договори и споразумения, разрешаване на трудови спорове  и конфликти в условията на тристранно сътрудничество;

   /3/ Следи за състоянието на техническата база, безопасността, хигиената и охраната на труда на работните места, както и за обективното и редовно отчитане на вредностите в отделните обекти.  Препоръчва на своите членове да не осъществяват трудова дейност по работни места, където условията не отговарят на приетите норми;

  /4/ Следи за спазването на всички разпоредби на действащото законодателство, установяващи облекчения  или привилегии за работа при вредни за здравето условия на труд;

   /5/ Участва в комисии по въпросите свързани с труда, жизненото равнище  и социалното осигуряване на заетост в бранша;

   /6/ Организира и съдейства за изпълнението на задачите, произтичащи от Устава и Програмата;

   /7/ Организира и ръководи акции на колективен протест / събрания, митинги, демонстрации и др./, включително и стачки;

   /8/ Изисква от работодателите и следи за създаване на оптимални условия за отдих на членовете си;

   /9/ Сътрудничи с органите на здравеопазването за:

   а./ подобряване здравословното състояние на членовете си;

   б./ настаняване на трудоустроени лица на подходящи работни места;

   в./ полагане на необходимите грижи към професионално заболелите работници и служители;

   г./ подпомага организирането на почивки на своите членове и техните семейства през време на платения годишен отпуск, задоволяване на жилищните им потребности и своевременно изплащане на полагаемите им се помощи и социални осигуровки;   

  /10/ Развива синдикалната  солидарност между членовете на СМФ „Подкрепа” и КТ „Подкрепа”.

     ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

     Чл.5. СМФ ”Подкрепа”  членува в международни синдикални организации със сходни цели и задачи.

     УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

     Чл.6. СМФ ”Подкрепа”  участва в международни прояви, свързани с дейността й.

     ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

     Чл.7. СМФ „Подкрепа” взаимодейства с организации у нас и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и Програма, като запазва своята независимост.

     ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

     Чл.8. /1/ СМФ „Подкрепа” се представлява от нейния председател, а в негово отсъствие – от заместник председателя или упълномощен от Изпълнителния съвет негов член.

   /2/  При поискване от страна на нейните членове, СМФ „Подкрепа” може да защитава техните права и законни интереси пред съдилищата и пред други юрисдикции, съобразно действащото законодателство.

  /3/ За оказване на защита по предходната алинея и при необходимост, СМФ „Подкрепа” може да ползва услугите на експерти в съответната област.

 

    

ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

  

     КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

     Чл.9. Колективни членове на СМФ “Подкрепа” са пълноправните и асоциираните членове.

     ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

     Чл.10. Пълноправни членове на СМФ “Подкрепа” са регионални отраслови синдикати, фирмени синдикални организации и синдикални секции, регистрирани по ред и начин, определен от Федеративния съвет на СМФ „Подкрепа”, респективно от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”.

     ПРАВА         

     Чл.11. Пълноправните членове на СМФ “Подкрепа” имат право:

/1/ Да участват в цялостната дейност на Федерацията.

/2/ Да участват в разработването и приемането на програмните и устройствени документи.

/3/ Да получават текуща информация за всички решения на федеративните органи за управление.

/4/ Да получават финансова, юридическа и организационна помощ от Федерацията.

/5/ Да участват солидарно в акции, препоръчани от Федерацията и КТ „Подкрепа”.

/6/ Да напуснат Федерацията.

     ЗАДЪЛЖЕНИЯ

     Чл.12. Пълноправните членове на Федерацията са задължени:

/1/ Да спазват Устава, устройствените документи на Федерацията и да изпълняват Програмата й.

/2/ Да изпълняват решенията на Федеративния съвет.

/3/ Да съдействат за осъществяване на решенията на органите на Федерацията.

/4/ Редовно да правят отчисления от членския си внос към Федерацията, съгласно Наредба за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос, приета от Конфедеративния съвет.

/5/ Да дават информация пред Федеративния съвет за дейността си и броя на членовете си по ред и схема, одобрени от него.

/6/ Да дават информация за всички съществуващи и новооткрити банкови сметки в десетдневен срок след откриването им.

/7/ Да не проповядват под каквато и да е форма насилие, милитаризъм, расова, национална и религиозна омраза или тоталитарни идеологии, както и да не упражняват под каквато и да е форма дискриминация по смисъла на Закона за защита от дискриминация.

     АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

     Чл.13. /1/ Асоциирани членове на СМФ “Подкрепа” могат да бъдат организации, чиито цели и предмет на дейност са сходни с тези на Федерацията.

/2/ Асоциирани членове не могат да бъдат организации, които са регистрирани по Закона за политическите партии, както и други синдикални организации.

    

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

     Чл. 14 /1/ Асоциираните членове участват в заседанията на Федеративния съвет със статут на наблюдатели.

/2/ Асоциираните членове ползват юридическа и организационна помощ от Федерацията по ред и начин, определени от Федеративния съвет.

     Чл. 15. Асоциираните членове на Федерацията са длъжни:

/1/ Да дават информация пред Федеративния съвет за дейността си.

/2/Да не проповядват под каквато и да е форма насилие, милитаризъм, расова, национална и религиозна омраза или тоталитарни идеологии, както и да не упражняват под каквато и да е форма дискриминация по смисъла на Закона за защита от дискриминация.

/3/ Да участват солидарно в акции, организирани от СМФ “Подкрепа” и КТ „Подкрепа”.

     ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

     Чл.16. В СМФ “Подкрепа” могат да членуват чуждестранни синдикални организации, български и чужди граждани, които споделят целите и идеалите на Федерацията, със статут на почетни членове, без право на глас. Същите не могат да бъдат избирани в ръководните, изпълнителните и контролните органи на Федерацията.

     ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ

     Чл.17. /1/ Организациите, кандидати за членство в СМФ „Подкрепа”, регистрират заявление, програмните и устройствените си документи в Изпълнителния съвет на Федерацията.

/2/ Заявлението за приемане и учредителните документи се внасят писмено във Федеративната контролната комисия (ФКК), която изготвя доклад, който внася пред Изпълнителния съвет (ИС). ИС внася съответните документи за разглеждане пред Федеративния съвет за окончателно решение.

     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОЛЕКТИВНО ЧЛЕНСТВО

     Чл. 18. Прекратяване на членството в СМФ “Подкрепа” може да стане в следните случаи:

/1/ Прекратяване съществуването на колективния член.

/2/ По желание на колективния член.

/3/ Чрез изключване.

     ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КОЛЕКТИВНИЯ ЧЛЕН

     Чл.19. /1/ Прекратяване членството във Федерацията на пълноправен член, при условията на чл.18, ал.1, става след писмени заявления на всички индивидуални членове до Федеративния съвет и взето единодушно решение от висшия му ръководен орган за прекратяването. Федеративният съвет приема решение за разпореждане с имуществото.

/2/ Прекратяване членството във Федерацията на асоцииран член, при условията на чл. 18, ал. 1, става след вземане на решение на висшия му ръководен орган, взето съобразно устройствения му акт и внесено във Федеративния съвет за оформяне на решение за прекратяване на членството.

     ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ЧЛЕН

     Чл. 20 /1/ Членството на пълноправен член във Федерацията, при условията на чл.18, ал.2, се прекратява след писмени заявления на всички индивидуални членове до Федеративния съвет и взето единодушно решение от висшия му ръководен орган. Прекратяването на членството се оформя с решение на Федеративния съвет.

/2/ Прекратяване членството във Федерацията на асоцииран член, при условията на чл. 18, ал. 2,  става след вземане на решение на висшия му ръководен орган, взето съобразно устройствения му акт и внесено във Федеративния съвет за оформяне на решение за прекратяване на членството.

     ПРЕКРАТЯВАНЕ ЧРЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ

     Чл.21 /1/ Прекратяване на членството при условията на чл.18, ал.3 става при:

а./ доказано с документи невнасяне на отчисления от членски внос по неуважителни причини повече от три месеца.

б./ при доказани с документи действия или бездействия, уронващи престижа на СМФ “Подкрепа” или несъответстващи с Устава и Програмата на Федерацията или КТ „Подкрепа”.

/2/ Предложението за изключване, заедно със съответните документи се внасят писмено във Федеративната контролна комисия от член на Федеративния съвет, която изготвя доклад, който представя пред Изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет внася съответните документи за разглеждане пред Федеративния съвет.

/3/ Решението за изключване се взема от Федеративния съвет след покана за изслушване на засегнатата страна, уведомена чрез писмо с обратна разписка, с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство - 2/3 от броя на гласовете на членовете му.

/4/ Не се допуска създаването на нова структура до момента, в който процедурата по изключване на съществуващата не е приключила.

  ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО

     Чл.22 /1/ Работници и служители, по смисъла на чл.1 от настоящия Устав, както и такива, работещи във Федерацията и нейните структури, могат да членуват в синдикалните секции на пълноправните членове на СМФ „Подкрепа”.

   /2/  Индивидуалният членски внос на всеки член на СМФ „ Подкрепа” се определя съгласно Наредба за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос, приета от КТ „Подкрепа”.

   /3/ Всеки индивидуален член на СМФ „Подкрепа” има право да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на СМФ „Подкрепа”, на нейните пълноправни членове или в синдикалната секция , в която членува. Ограничения в тази насока се допускат само при условията на чл.61 от настоящия Устав.

     ВЪЗНИКВАНЕ НА  ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО

    Чл.23. /1/  Индивидуалното членството на лицата по чл.22, ал.1 от настоящия Устав, възниква от :

а./момента на учредяване на съответната синдикална секция, на която лицето е учредител;

б./датата на подаване на писмено заявление за членство до ръководството на съответната синдикална секция, ако същото не е било отхвърлено в едноседмичен срок;

     /2/ При отказ, по молба на кандидатстващия, общото /делегатско/ събрание на секцията може да преразгледа заявлението, като вземе окончателно решение.

     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЧЛЕНСТВО

     Чл.24

  Индивидуалното членството се прекратява при : 

а./напускане чрез подаване на писмено заявление;

б./изключване;

в./невнасяне на членския внос в продължение на три месеца, без уважителни причини /самоизключване/;

г./членуване в друг синдикат, извън КТ „Подкрепа”;

д./поставяне под запрещение;

е./смърт;

з./придобиване качеството на работодател.

     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО ЧРЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ

     Чл.25. /1/  Индивидуален член се изключва от СМФ „Подкрепа” по решение на колективния орган: общо/ делегатско/ събрание на секцията, в която членува, след изслушване на засегнатата страна, уведомена за деня на събранието чрез писмо с обратна разписка, в следните случаи:

    /2/ За доказани с документи нарушения на основните принципи и цели на СМФ „Подкрепа” и КТ „Подкрепа”, както и за действия, уронващи името и престижа на СМФ „Подкрепа” и КТ ”Подкрепа”.

     Чл.26. Индивидуалният член на секция, който е избран в ръководен или контролен орган на СМФ „Подкрепа” или на нейните пълноправни членове, не може да бъде изключен от СМФ „Подкрепа”, без Федеративният съвет, респ. Регионалния или Синдикален съвет да го е освободил от заеманата ръководна /контролна/ длъжност.

     Чл.27. Изключените колективни и индивидуални членове на СМФ „Подкрепа” не могат да бъдат приемани за членове на други нейни структури. Членството им се възстановява само от изключилата ги структура или нейния правоприемник.

 

 

Free website builderuCoz