IndustriALL Global Union
IndustriALL European Trade Union

ГЛАВА ТРЕТА

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СМФ „ПОДКРЕПА”

 

     ВЪРХОВЕН ОРГАН

     Чл.28. /1/ Националната конференция е върховен орган на Федерацията.

   /2/  Редовната Национална конференция се свиква веднъж на четири години.

   /3/ Националната конференция е легитимна и започва своята работа, ако на нея присъстват не по - малко от 2/3 от делегираните представители. Заседанията се председателстват от председателя, заместник председателя или член на Изпълнителния съвет, определен от Федерацията.

   /4/ Националната конференция взема решения, ако на нея присъстват повече от половината от регистрираните делегати, при явно гласуване и наличие на обикновено мнозинство / 50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието.

   /5/ По настояване на 1/10 от делегатите, Националната конференция може да взема отделни решения и с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство.

     Чл.29. /1/ Националната конференция:

   1. Изслушва и приема отчета на председателя на Федерацията;

   2. Изслушва и приема отчета на Федеративната контролна комисия;

   3. Приема Устава, както и измененията в него, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието делегати с явно гласуване;

   4. Утвърждава Стратегия и Програма на Федерацията с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието делегати с явно гласуване;

   5. Избира едновременно екип от председател и заместник председател по тяхно предложение, с обикновено мнозинство / 50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието делегати при тайно гласуване  с мандат до следващата Национална конференция.

   6. Не се допуска участие на един и същ кандидат в повече от един от конкуриращите се екипи. Ако при избора никой от екипите не получи необходимите гласове, се провежда втори избор при тайно гласуване с обикновено мнозинство, в което участват двата екипа, получили най- много гласове при първия избор. В случай, че и двата екипа не съберат необходимия брой гласове / 50% + 1/, се предлагат нови екипи.

  7. Избрания екип предлага брой и листа на останалите членове на Изпълнителния съвет /ИС/ - федеративни секретари. Листата се гласува поименно при явно гласуване с обикновено мнозинство / 50% + 1/. При неизбиране на член на екипа, той се замества с нова кандидатура, предложена от екипа. Предложението се гласува при явно гласуване с обикновено мнозинство.

   8. Избира едновременно екип от председател и заместник председател на Федеративната контролна комисия с обикновено мнозинство от присъстващите в началото на заседанието, с явно гласуване и мандат до следващата Национална конференция. Не се допуска участие на един и същ кандидат в повече от един от конкуриращите се екипи. Ако при избора никой от екипите не получи необходимите гласове, се провежда нов избор при явно гласуване с обикновено мнозинство, в което участват двата екипа, получили най - много гласове при първия избор. В случай, че и двата екипа не съберат необходимия брой гласове, се предлагат нови екипи при запазване на горепосочената процедура за избор.

   9. Избрания екип предлага брой и листа на останалите членове на ФКК, които се избират по реда на т.7.

  10. Избира Национален стачен комитет.

  11. Взема решения по всички въпроси, засягащи цялостната дейност на Федерацията.

  12. Удостоява с почетно звание лица с особени заслуги към СМФ „Подкрепа” с оглед признателността към тях и ангажирането на авторитета, знанията и опита им за развитието и просперитета на организацията.

  /2/ Решенията на Националната конференция не могат да противоречат на решенията на Конгреса на КТ „Подкрепа”.

     ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ

     Чл.30 /1/ Федеративният съвет /ФС/ е висш ръководен орган на Федерацията между две Национални конференции, който представлява отворена структура. Състои се от членовете на Изпълнителния съвет на Федерацията, председателите на РОС, ФСО и на всички синдикални секции. Синдикалните секции, обвързани с РОС и ФСО, при отсъствие на техните председатели, се представляват с пълномощно от РОС и ФСО.

  /2/ Федеративния  съвет заседава веднъж на три месеца.

  /3/ Редовните заседания на ФС се свикват от Изпълнителния съвет на Федерацията. Извънредни  заседания се свикват по инициатива на председателя, Изпълнителния съвет или по искане на 1/10 от членовете на ФС.

  /4/ Заседанията на ФС започват, когато на тях присъстват 2/3 от членовете му, а решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство / 50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието.

     ПРАВА НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

     Чл.31. Федеративния  съвет:

     1. Ръководи дейността  на Федерацията между Националните конференции;

     2. Изработва и приема Правилник за дейността си;

     3. Координира дейността на членовете си;

     4. Изслушва и приема отчет за дейността на ИС и ФКК;

     5. Изслушва и приема отчетите на пълноправните членове, съгласно чл.12, ал.5 от настоящия Устав.

     6. Осигурява информация на членовете си за дейността на цялата Федерация и обработва информацията, постъпила от тях;

     7. Решава въпроси, свързани с финансовата дейност на Федерацията;

     8. Взема решения за акции, включително и стачки в национален мащаб и ги препоръчва на своите членове, след  съгласуване с ръководството  на КТ „Подкрепа”;

     9. Допълва състава на Националния  стачен комитет;

     10.Освобождава членове на ИС и ФКК при доказани нарушения на Устава на КТ „Подкрепа” или Устава на СМФ „Подкрепа” или при доказано неизпълнение на служебните им задължения. Решението се взема след надлежно поканване и изслушване на лицето, с тайно гласуване и обикновено мнозинство от  присъстващите в началото на заседанието членове;

    11. Избира заместник на член на ИС и ФКК, но на не повече от половината, който е напуснал или отсъства продължително време по обективни причини до завръщането му, респ. до провеждане на следващата Национална конференция. Изборът се извършва с обикновено мнозинство / 50%+1 /от присъстващите в началото на заседанието и при тайно гласуване;

    12. Определя реда за свикването, организирането и провеждането на редовна Национална конференция;

    13. Избира Мандатна комисия за подготовка на Национална конференция, която изработва правилник за своята работа и го предлага за приемане от ФС;

     14. Взема решение за провеждането на извънредна Национална конференция, по предложение на председателя на  Федерацията, ИС на Федерацията или по искане на 1/10 от членовете на Федерацията;

    15. Решенията на ФС не могат да противоречат на  решенията на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”;

    16. Федеративния съвет отчита дейността си пред  Националната конференция.

     ОТГОВОРНОСТ

     Чл.32. Отговорност се носи от всеки член на Федеративния съвет за действия или бездействия, които представляват нарушения на Устава на СМФ „Подкрепа”.

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

     Чл.33 /1/  Изпълнителният съвет /ИС/ е постоянно действащ колективен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията между заседанията на Федеративния съвет.

  /2/ Изпълнителния  съвет се състои от председател, заместник председател и федеративни секретари, които са членове на ФС с право на един глас.

 /3/ В заседанията на ИС могат да присъстват председателя и заместник председателя на ФКК  с право на съвещателен глас.

 /4/ ИС провежда своите заседания най - малко веднъж месечно. Заседанията са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете на ИС, като решенията се вземат с обикновено мнозинство / 50%+1 / от гласовете на присъстващите в началото на заседанието, което се отразява в протокол.

 /5/ При невъзможност за присъствие в заседание на ИС, всеки негов член може да участва в дискусиите и вземането на решения посредством конферентна връзка - чрез използване на телефон, факс, видео връзка или по друг подходящ начин. Тези обстоятелства се отразяват в протокола от проведеното заседание.

     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

     Чл.34. /1/ Изпълнителният  съвет :

      1. Изпълнява решенията на Конференцията и на Федеративния съвет;

      2. Подготвя и свиква заседания на Федеративния съвет;

      3. Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Федерацията. Решенията на Изпълнителния съвет се вземат при явно гласуване с обикновено мнозинство;

      4. Изготвя структура, щатно разписание и бюджет на Федерацията и ги внася за утвърждаване от ФС;

      6. Организира цялостната финансова дейност на Федерацията;

      7. Изработва правилник за дейността си.

      8. Изготвя проект и участва в колективното договаряне за Отраслов/ браншов/ КТД заедно с избрана от ФС комисия и докладва на ФС за хода на преговорите;

      9. Разглежда искане на работодатели за освобождаване на членове на синдикални ръководства / председатели и секретари/ на структури към СМФ „Подкрепа” и с протоколно решение дава или отказва да даде съгласие по чл.333 ал.3 от КТ.

      10. Може да осигури безплатна правна защита по трудови спорове на синдикални членове пред съда съгласно чл.45 от КТ;

      11. ИС определя свой член, който да подписва документи относно дейността на председателя, включително и финансови;

       12.Членовете на ИС отчитат дейността си и носят отговорност за действията си пред Федеративния съвет в съответствие с чл.32 от настоящия Устав.

     /2/ Правата и задълженията на ИС включва правата и задълженията на неговите членове.

     ПРЕДСЕДАТЕЛ

     Чл.35. /1/ Председателят на СМФ „Подкрепа” се избира от Конференцията с мандат до следващата Конференция.

      /2/ Председателят има ръководни и представителни функции и изразява волята на ИС и Федеративния съвет.

     /3/ Председателят подписва документи относно дейността на Федерацията, включително и финансови;

     /4/ Председателят свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния  съвет;

     /5/ Председателят може да свиква и ръководи заседанията на Федеративния съвет;

     /6/ Председателят отчита дейността на Изпълнителния  съвет пред Федеративния съвет и пред Конференцията;

     /7/ Председателят сключва и прекратява трудовите договори с наемни работници и служители, след съгласуване с членовете на Изпълнителния  съвет;

    /8/ Председателят носи отговорност по чл.32 от настоящия Устав.

     ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ   

     Чл.36. /1/ Заместник председателят се избира от Конференцията в екип с председателя, с мандат до следващата Конференция. Заместник председателят подпомага председателя в неговата дейност, а при отсъствие  на председателя изпълнява неговите функции.

    /2/ Заместник председателят носи отговорност по чл.32 от настоящия Устав.

     ФЕДЕРАТИВНИ СЕКРЕТАРИ

     Чл.37. /1/ Федеративните секретари се избират на Конференцията с мандат до следващата Конференция.

    /2/ Федеративните  секретари организират и отговарят за дейността си по отделни направления, съгласно Правилника за работа на Федеративния съвет.

    /3/ Федеративните  секретари отчитат дейността си пред Федеративния съвет по искане на всеки негов член.

   /4/ Федеративните секретари носят отговорност по чл.32 от настоящия Устав.

     ФЕДЕРАТИВНА КОНТРОНА КОМИСИЯ

     Чл.38. /1/ Федеративната контролна комисия / ФКК /е контролен орган на Федерацията и се състои от председател, заместник председател и членове, избрани от Конференцията по реда на чл.29, ал.1, т.8 и т.9от настоящия Устав, с мандат до следващата Конференция.

    /2/  ФКК има следните права и задължения:

    1. изработва Правилник за дейността си и го представя за утвърждаване от Федеративния съвет;

    2.  контролира спазването на Устава и Програмата на Федерацията;

    3.  осъществява надзор и финансов контрол върху цялостната дейност на Федерацията.

    /3/ За своите констатации, ФКК докладва на  Федеративния съвет.

    /4/ Председателят и заместник председателя на ФКК участват в работата на Федеративния съвет  с право на съвещателен глас.

    /5/ Членовете на ФКК могат да бъдат освобождавани с решение на Федеративния съвет.

    /6/ Процедурата по чл.29, ал.1, т.8 и т.9 се прилага и при избора на контролни комисии към  всички структури на СМФ „Подкрепа” - синдикални секции, ФСО и РОС.

   /7/ Членовете на ФКК носят отговорност по реда на чл.32 от настоящия Устав.

      

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

СТРУКТУРА НА СМФ „ПОДКРЕПА”

 

   Чл.39. /1/ Структурните единици на СМФ „Подкрепа” са:

1. Синдикална секция – СС;

2. Фирмена синдикална организация – ФСО;

3. Регионален отраслов синдикат – РОС.

     СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

     Чл.40. /1/  Синдикалната  секция / СС/ е основна структурна единица по месторабота и се учредява най - малко от трима членове. Съобразно спецификата на труда в секцията могат да се обособяват синдикални групи. Не се допуска учредяване на повече от една секция при един и същ  работодател, освен при изграждане или наличие на Фирмена синдикална организация (ФСО).

   /2/ Синдикалната секция възниква от датата на нейното учредяване и се регистрира в СМФ „Подкрепа” и в съответния Синдикален регионален съюз /СРС/ на КТ „ Подкрепа”.

  /3/ Синдикалната секция се легитимира на всеки шест месеца от СМФ „Подкрепа” и съответния Синдикален регионален съюз / СРС /, на база на редовно отчислен членски внос.

 /4/ Синдикалната секция се представлява в СРС и във Федерацията, както и пред работодателя, държавните, съдебни и други органи от председателя,  а в негово отсъствие - от упълномощен член на синдикалното ръководство.

 /5/ Индивидуални членове могат да се обединят в синдикални секции на професионален принцип.

 /6/ Синдикалната секция е задължена да прави редовно отчисления от членския внос към СМФ „Подкрепа” и към съответния СРС, в който членува.

 /7/ Членството на синдикалната секция се прекратява чрез изключване при доказани нарушения на Устава на СМФ „Подкрепа” и Устава на КТ „Подкрепа” и на устройствените и вътрешните актове, приети от Конференцията и Федеративния съвет. Изключването на синдикалната секция се извършва с решение на Федерацията и на СРС, легитимирали я като своя структурна единица.

 /8/ Изключените синдикални секции не могат да бъдат приемани за членове на други структури на Федерацията. Членството им се възстановява само от изключилата ги структура или нейния правоприемник.

 /9/ Синдикалната секция осъществява дейността си съгласно Правилник за организацията и дейността на синдикалната секция, приет от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”.

     ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

     Чл.41. /1/ След предложение на синдикалната секция, по решение на Федеративния съвет на СМФ „Подкрепа” се създава фирмена синдикална организация (ФСО) при следните случаи:

-    когато работодателят е с производствена или териториална разсредоточеност;

-    при наличието на група работодатели;

-    когато основният работодател е делегирал права по трудовите правоотношения и по колективното договаряне на ръководители на подразделения.

 ­­/2/ ФСО се състои от обособени синдикални секции съгласно условията, посочени в предходната алинея. Тези секции членуват в СРС, на чиято територия те осъществяват дейността си съгласно Правилник за организацията и дейността на ФСО, приет от Конфедеративния съвет.

 /3/ Седалището на ФСО е седалището на основния работодател;

 /4/ ФСО осъществява координация между синдикалните секции при работодателя и по тяхно решение може да ги представлява пред него и пред делегирани работодатели, както и пред Федеративния съвет на СМФ „Подкрепа”.

 /5/ Служебното събрание на ФСО се свиква от Изпълнителния съвет на СМФ „Подкрепа” след предварително уведомяване на Изпълнителните съвети на съответните СРС.

     РЕГИОНАЛЕН ОТРАСЛОВ СИНДИКАТ

     Чл.42. /1/ Регионален отраслов синдикат /РОС/ се състои от синдикални организации в предприятия, дружества, фирми, учреждения и други юридически лица, които се намират на територия в съответния регион и всяка производствена структура е с отделен работодател.

 /2/ РОС се създава и прекратява с решение на Федеративния  съвет по предложение на Изпълнителния съвет на Федерацията.

 /3/ Председателите, заместник председателите или упълномощени от тях членове на ръководството на РОС, имат право да участват в колективното договаряне като представители на съответната синдикална секция пред работодателя, без да бъдат упълномощавани за всеки отделен случай.

     РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СИНДИКАЛНИТЕ СТРУКТУРИ

     Чл.43. /1/ Висш ръководен орган на синдикалната структура / СС, ФСО, РОС/ е Конференцията.

 /2/ Конференцията се състои от всички или от делегирани членове на синдикалната структура. Работата й се организира от Синдикалния съвет.

 /3/ Редовна Конференцията се свиква най - малко веднъж на четири години, а извънредна - с решение на Общото /делегатско/ събрание или с писмено искане на 1/10 от членовете на синдикалната структура, отправено до Синдикалния съвет, който трябва да внесе искането пред Общото /делегатско/ събрание.

 /4/ Конференцията започва своята работа при наличие на кворум от 2/3 от неговите членове или делегирани представители на синдикалната структура /СС, ФСО, РОС/.

 /5/ Конференцията взема решения с явно гласуване и наличие на обикновено мнозинство / 50% + 1 /от присъстващите в началото на заседанието.

 /6/ По искане на 1/10 от нейните членове или делегати, Конференцията може да взема решения и с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство / 2/3 /.

     Чл.44. Конференцията:

 1. Избира председател на синдикалната структура с мандат от четири години.

 3. Избира Синдикален съвет на секцията, състоящ се от председател и секретари, предложени от председателя на РОС и СС.

 4. Избира Фирмен синдикален съвет, състоящ се от ръководството на ФСО и председателите на секциите, обвързани в нея.

 5. Избира председател и заместник председател на Контролната комисия с мандат от четири години.

 6. Избира членове на Стачния комитет с мандат от 4г., който ръководи и прекратява стачните действия.

     Чл.45. /1/Общото /делегатско/ събрание е висш ръководен орган на синдикалната структура / СС, ФСО, РОС/ между две Конференции.

 /2/ Общото /делегатско/ събрание се състои от всички или от делегирани членове на синдикалната структура. Работата му се организира от Синдикалния съвет.

 /3/ Редовно общо /делегатско/ събрание се свиква най - малко веднъж на шест месеца, а извънредно - с решение на Синдикалния съвет или с писмено искане на 1/10 от членовете на синдикалната структура, отправено до Синдикалния съвет.

 /4/ Общото /делегатско/ събрание започва своята работа при наличие на кворум от 2/3 от неговите членове или делегирани представители на синдикалната структура /СС, ФСО, РОС/.

 /5/ Общото /делегатско/ събрание взема решения с явно гласуване и наличие на обикновено мнозинство / 50% + 1 /от присъстващите в началото на заседанието.

 /6/ По искане на 1/10 от неговите членове или делегати, общото /делегатско/ събрание може да взема решения и с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство / 2/3 /.

     Чл.46. Общото /делегатско/  събрание:

 1. Взема решения относно най- важните въпроси от дейността на синдикалната структура.

 2. Приема нови членове – индивидуални за синдикалната секция и колективни – за ФСО и РОС.

 3. Взема решения за предприемане на протестни действия - стачки, митинги, шествия и др.

 4. Взема решение за провеждането на извънредна Конференция, по предложение на председателя на синдикалната структура, Синдикалния съвет, респ. Фирмения синдикален съвет или по искане на 1/10 от членовете на синдикалната структура.;

 5. Избира делегати за Конференцията на СМФ” Подкрепа”.

     Чл.47. /1/ Синдикалният съвет / СС / ръководи дейността на синдикалната структура между две общи /делегатски/ събрания.

  /2/ СС се избира от Конференцията с мандат от четири години и се състои от най - малко трима членове.

 /3/ СС започва работа при наличие на кворум 2/3 от своите членове и взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство / 50% +1 /.

 /4/ СС взема решения относно обособяването на синдикални групи.

 /5/ СС организира изпълнението на решенията на общото /делегатско/ събрание.

 /6/ СС участва в решаването на колективни спорове между работодател и синдикални членове, както и взема участие в колективното договаряне.

 /7/ СС осъществява контакт с ИС на СМФ” Подкрепа” по въпроси, свързани с оперативното управление на синдикалната структура.

 /8/ СС осигурява изпълнение на решенията на ръководните органи на СМФ” Подкрепа”.

 /9/ СС утвърждава бюджета на синдикалната структура.

/10/ Членовете на Синдикалния съвет на всички организационно- структурни единици / СС, ФСО и РОС/ носят отговорност по чл.32 от настоящия Устав.

 ­    Чл.48. Разпоредбата на чл.47 от настоящия Устав се прилага и по отношение избора и дейността на Фирмения синдикален съвет.

     Чл.49. /1/ Председателят на синдикалната секция се избира от Конференцията с мандат от четири години и представлява секцията, като:

 1. Осъществява връзка между синдикалната секция и СМФ ”Подкрепа”;

 2. Свиква най - малко веднъж на шест месеца общо /делегатско/  събрание;

 3. Участва в колективното договаряне и взема участие при решаване на колективни трудови спорове;

 4. Носи отговорност по чл.32 от настоящия Устава.

  /2/ Председателят на ФСО и РОС, в екип със заместник председателя, се избират от  Конференцията с мандат от четири години.

 /3/ Освен дейностите, посочени в ал.1, председателят:

 1. Обхваща и координира цялостната дейност на СМФ” Подкрепа” на територията на ФСО, респ. РОС;

 2. Води отчет за всички синдикални структури - колективни членове: учредителни протоколи, ръководства, адреси, телефонни номера и брой на членовете;

 3. Осъществява връзка между синдикалните структури, колективни членове на организацията и ръководните органи на СМФ ”Подкрепа”, дава информация за трудовите конфликти, за нарушенията на трудовото законодателство, както и за искания на синдикалните членове;

4. Осигурява информация на синдикалните си структури за решенията на СС, на ръководните органи на СМФ ”Подкрепа”, за подписани споразумения, промени в трудовото и осигурителното законодателство и др.

 5. Изработва становища за развитието на региона, внася предложения за подобряване на дейността му;

 6. Участва в заседания на Синдикалния съвет на структурата, както и на Федеративния  съвет на СМФ „Подкрепа”;

 7. Участва в изработването на колективни трудови договори, страна по които е СМФ „Подкрепа”;

  8. Участва в акциите на социален протест и стачни действия;

  9. Отчита дейността си пред общото / делегатско / събрание най- малко веднъж годишно;

 10. Носи отговорност по чл. 32 от настоящия Устав.

     Чл.50. /1/ Секретарят се избира от Конференцията по предложение на председателя на Синдикалната секция с мандат от четири години.

  /2/ Секретарят има следните права и задължения:

 1. Изпълнява функциите на председателя в негово отсъствие или по негово изрично упълномощаване;

 2.  Протоколира заседанията на Синдикалния съвет и на общото /делегатско/ събрание;

 3.  Съхранява архива и печата на синдикалната структура;

 4.  Носи отговорност по чл.32 от настоящия Устав.

     Чл.51. При доказани нарушения на Устава  на КТ „Подкрепа” и решения на ръководните й органи от страна на ръководствата на синдикалните структури, правомощията им се отнемат след съгласувано решение на Федеративния  съвет на СМФ „Подкрепа” и Регионалния съвет на СРС.

Решението се взема с квалифицирано мнозинство / 2/3 /. В този случай при нужда се насрочва извънредна Конференция.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

 

ДОХОДИ, ИМУЩЕСТВО И БЮДЖЕТ

     ДОХОДИ

     Чл. 52. /1/ Доходите на СМФ „Подкрепа” се набират от:

 1. Отчисления от членски внос.

 2. Доброволни вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и юридически лица в страната и чужбина.

 3. Имущество.

    

ИМУЩЕСТВО

     Чл.53. /1/ СМФ „Подкрепа” и нейните пълноправни членове притежават движимо и недвижимо имущество, налични пари и ценни книжа.

 /2/ При необходимост СМФ „Подкрепа” и нейните пълноправни членове могат да учредяват и да  участват в стопански и търговски структури

     ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

     Чл.54. Финансовите средства се изразходват за обезпечаване на организационната, социалната  и културно – просветна дейност на СМФ „Подкрепа”, както и за дейности, провеждани в съответствие с настоящия Устав.

     БЮДЖЕТ

     Чл.55. /1/ Бюджетът на СМФ „Подкрепа” за съответната календарна година се предлага от Изпълнителния съвет и се утвърждава от Федеративния съвет.

 /2/ Измененията в бюджета се извършват по реда на предходната алинея.

     ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

     Чл.56. Финансовата дейност се отчита редовно пред Федеративния съвет.

     РАЗМЕР НА ОТЧИСЛЕНИЯТА

     Чл.57. /1/ Размерът на отчисленията от членския внос на Федерацията се определя от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”.

 /2/ СМФ „Подкрепа” формира стачен фонд, чийто минимален размер се определя от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”.

  /3/ Редът и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства се определя с Наредба, утвърдена от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”.

     ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

     Чл.58. /1/ Трудовите възнаграждения на членовете на Изпълнителния съвет се изплащат от бюджета с решение на  Федеративния съвет.

 /2/ Трудовите възнаграждения на назначените по щат специалисти и експерти, както и хонорарите на привлечените експерти, се изплащат от бюджета в размери, определени с решение на Изпълнителния съвет.

     РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВО

     Чл.59. /1/ Разпореждане с имуществото /дълготрайни материални активи/ на Федерацията се извършва с решение на Федеративния съвет по предложение на Изпълнителния съвет.

 /2/ Имуществото на синдикалните структури, които са прекратили своето членство при условията на чл.18 от настоящия Устав, се разпределя в съответствие с чл.86 от Устава на КТ „Подкрепа”.

     СМЕТКИ В БАНКИ

     Чл.60. СМФ „Подкрепа” може да разполага със сметки в банки, спестовни каси и други финансови институти, както и да застрахова имуществото си.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗБОР В РЪКОВОДНИ ОРГАНИ    

 

     ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗБОР В РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

     Чл.61. /1/В ръководните и контролни органи на СМФ ”Подкрепа” и нейните пълноправни членове не могат да бъдат избирани лица, които не са били членове на КТ ”Подкрепа” през последните две години, освен в ръководството и в контролните органи на новоучредени структури.

/2/ В ръководните  и контролни органи на  СМФ ”Подкрепа” и нейните структури на всички нива не могат да бъдат избирани:

1. Работодатели по смисъла на параграф 1 от  Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, с изключение на тези, създаващи трудово- правни отношения в рамките на Федерацията.

2. Лица, членували или членуващи в БКП, респ. БСП и други комунистически партии и формации, сътрудници на репресивния апарат и участници във „Възродителния процес”.

3. Лица, спрямо които са приложени разпоредбите на чл.31 т.10 от настоящия Устав за срок от 4 години, считано от датата на отнемане на правомощията.

4. Лица, изключени от СМФ „Подкрепа” или КТ ”Подкрепа” и техните структури.

     ПРАВОМОЩИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

     Чл.62. Федеративния съвет може да измени или отмени с решение текстове от настоящия Устав при противоречие с действащото българско и приложимо европейско законодателство. Решението се взема с квалифицирано мнозинство 2/3  от гласовете на присъстващите в началото на заседанието членове на ФС.

     РЕШЕНИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ

     Чл.63. Всички неуредени в този Устав имуществени и организационни въпроси се уреждат с решение на Федеративния съвет на СМФ „Подкрепа” или Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”, доколкото не са регламентирани  в действащото законодателство и Устава на СМФ „Подкрепа”, респ. Устава на КТ ”Подкрепа”.

     ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

     Чл.64. СМФ „Подкрепа” се разпуска с решение на Националната конференцията, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от делегатите при явно гласуване.

     ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА УСТАВА

     Чл.65. Настоящия Устав влиза в сила от датата на неговото приемане- 19.05.2015  със срок на действие  до следващата редовна Национална конференция.

 

 

 

 

 

  -->

Free website builderuCoz